วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

พ่อแม่รังแกฉัน (บาป 14 ประการของบิดา มารดา)

DSC05853

พ่อแม่บางคน (๑)
    ทำร้ายลูกด้วยการรักเขามากเกินไป ผลก็คือเกิดภาวะรักจนหลง ลูกของตนถูกทุกอย่าง ลูกของตนดีกว่าคนอื่นเสมอ อันส่งผลให้ลูกกลายเป็นคนมีอัตตาสูง เชื่อมั่นตนเองในทางที่ผิด ชอบดูถูกคน เป็นตัวปัญหา แต่ไม่ยอมรับว่าตนเป็นคนสร้างปัญหา
พ่อแม่บางคน (๒)
    ทำร้ายลูกด้วยการตามใจเขามากเกินไป ผลก็คือพ่อแม่กลายเป็นข้าช่วงใช้ของลูก ส่วนลูกกลายเป็น “ลูกบังเกิดเกล้า” ที่พ่อแม่ต้องยอมให้เขาทุกอย่าง  ที่หนักกว่านั้นก็คือ ถ้าพ่อแม่ไม่ยอมตามที่ลูกต้องการลูกบางคนก็ถึงขั้นทุบตีทำร้ายพ่อแม่
พ่อแม่บางคน (๓)
    ทำร้ายลูกด้วยการไม่กล้าห้ามปรามสั่งสอนเมื่อลูกทำผิด ทำเลว ทำบาป  ผลก็คือ ลูกสูญเสียสามัญสำนึก แยกแยะถูกผิดดีชั่วไม่เป็น มองไม่เห็นเส้นแบ่งทางจริยธรรมว่า ดีเป็นอย่างไร ชั่วเป็นอย่างไร จึงกลายเป็นนักเลงอันธพาล  ระรานคนเขาไปทั่ว
พ่อแม่บางคน (๔)
    ทำร้ายลูกด้วยการให้เงินลูกเพียงอย่างเดียว  ผลก็คือ  ลูกไม่รู้จักคุณค่าของเงิน  ไม่เห็นคุณค่าของผู้ที่หา/และให้เงิน  ยิ่งได้เงินมาก  ยิ่งผลาญเงินเก่ง  มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้  และทั้งๆที่ใช้จ่ายเงินสูง  แต่กลับมีคุณภาพชีวิตต่ำ
พ่อแม่บางคน (๕)
    ทำร้ายลูกด้วยการไม่ยอมให้ลูกเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเอง เกรงว่าหากให้ลูกทำอะไรด้วยตนเองแล้วเขาจะลำบาก ผลก็คือเมื่อโตขึ้นลูกกลายเป็นลูกแหง่ที่พึ่งตนเองไม่ได้ ทำอะไรด้วยตนเองไม่เป็น ยิ่งเติบโตยิ่งเป็นตัวปัญหาของสถาบันครอบครัว
พ่อแม่บางคน (๖)
    ทำร้ายลูกด้วยการไม่ยอมส่งเสริมให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดี มัวแต่สนใจลงทุนในการทำธุรกิจเป็นร้อยเป็นพันล้าน แต่ไม่รู้จักลงทุนในการสร้างลูกให้เป็นปัญญาชน ผลก็คือลูกเติบโตแต่ตัว แต่ทว่ามีสติปัญญาที่ต่ำต้อย ขาดทักษะการคิด การใช้เหตุผล การทำงาน การเข้าสังคม เขาไม่เพียงแต่ไม่สามารถร่วมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเท่านั้นแต่ยังสร้าง ปัญหาให้สังคมอีกต่างหาก
พ่อแม่บางคน (๗)
    ทำร้ายลูกด้วยการทำแต่งานสังคมสงเคราะห์นอกบ้าน โดยลืมไปว่าคนที่ตนต้องสงเคราะห์ก่อนดูแลก่อนต้องให้ความรักก่อนก็คือลูก ผลก็คือแม้จะกลายเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ประสบความสำเร็จนอกบ้าน สังคมสรรเสริญ แต่กลับเป็นพ่อแม่ที่ล้มเหลวในบ้าน และลูกกลายเป็นเด็กที่ขาดความรัก ความอบอุ่น  ไม่พร้อมจะแบ่งปันความรักและความอบอุ่นให้ใคร
พ่อแม่บางคน (๘)
    ทำร้ายลูกด้วยการไม่รู้จักยกย่องชมเชยลูกเมื่อเขาประสบความสำเร็จในการเรียน ในการทำงาน หรือในการทำกิจกรรมใดๆก็ตาม ผลก็คือลูกกลายเป็นคนใจคอคับแคบ ยกย่องชมเชยใครไม่เป็น เมื่อเห็นคนอื่นได้ดีมีความสำเร็จ เขาจึงเป็นนักอิจฉาริษยาตัวฉกาจ ที่จ้องแต่จะหาทางทำลายคุณงามความดีของคนอื่น
พ่อแม่บางคน (๙)
    ทำร้ายลูกด้วยการไม่รู้จักสอนเขาให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ  ผลก็คือ  เมื่อโตขึ้น  เขาจึงพร้อมผละหนีพ่อแม่ไปอย่างไม่รู้สึกผิด  ไม่เห็นความจำเป็นว่า  การเป็นลูกที่ดีนั้น  จะต้องกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ของตนอย่างไร
พ่อแม่บางคน (๑๐)
    ทำร้ายลูกด้วยการไม่สอนลูกให้รู้จักการบำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ ผลก็คือเมื่อโตขึ้นเขาจึงกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจ คิดแต่จะกอบโกย คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวจนมองไม่เห็นหัวคนอื่น แทนที่จะถือหลัก “ยิ่งรวยยิ่งให้ ยิ่งได้ยิ่งแบ่ง”กลับถือหลัก “ยิ่งรวยยิ่งคอร์รัปชั่น ยิ่งแบ่งปันยิ่งสูญเสียเปล่า”
พ่อแม่บางคน (๑๑)
    ทำร้ายลูกด้วยการไม่ยอมให้ลูกรู้จักตัดสินใจด้วยตนเอง  ผลก็คือ  ลูกกลายเป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  ไม่กล้าคิด  ไม่กล้าพูด  ไม่กล้าทำอะไร  ส่งผลให้ไร้ภาวะผู้นำ  ต้องเดินตามคนอื่นโดยดุษฎี
พ่อแม่บางคน (๑๒)
    ทำร้ายลูกด้วยการไม่สอนให้ลูกรู้จักสมบัติของผู้ดี ผลก็คือเขากลายเป็นคนหยาบกระด้างทั้งทางกาย ทางใจ ใจคอโหดหินทมิฬชาติ ขาดความสุภาพอ่อนน้อม ขาดสัมมาคาราวะ ไม่รู้จักกาลเทศะ ไม่รู้จักประมาณตน ครองตน ครองงานไม่เป็น ไม่เห็นคุณค่าของระเบียบประเพณี กฎหมาย จรรยาจารีตของสังคม  ไม่เคารพในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนดีของเพื่อนมนุษย์
พ่อแม่บางคน (๑๓)
    ทำร้ายลูกด้วยการไม่แนะนำให้ลูกรู้จักคบเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร (เพื่อนแท้) ผลก็คือรอบกายของเขาจึงมีแต่บาปมิตร (เพื่อนเทียม) คอยประจบสอพลอ คอยหลอกล่อให้ทำความเลวทรามต่ำช้า ติดสุรา ยาเสพติด นำพาชีวิตไปในทางเสียหาย ตกอยู่ใต้วังวนของอบายมุข สนุกสนาน ไม่สนใจหาแก่นสารให้กับชีวิต
พ่อแม่บางคน (๑๔)
    ทำร้ายลูกด้วยการไม่รู้จักสร้างสภาพแวดล้อมให้ลูกเป็นคนรักการอ่าน รักการเขียน รักการเรียนรู้ รักการเดินทาง ปล่อยให้เขาศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองไปตามยถากรรม ผลก็คือเขากลายเป็นคนหูตาคับแคบ ขาดความรู้พื้นฐาน ขาดความรู้รอบตัว ขาดความกระตือรือร้น ไม่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การคิด พูด ทำ ไม่เฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง ขาดความแหลมคม ตามไม่ทันโลก ตกข่าว เป็นคนว่างเปล่าทางความรู้ (รอบตัว) ความคิด จิตใจ และไม่มีรสนิยมอย่างอารยชน
ว.วชิรเมธี
๒๙ มกราคม ๒๕๕๒
กาฐมัณฑุ, เนปาล

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

สร้างเกมส์จิีกซอว์ได้ด้วยตนเอง Flash Jigsaw Producer

ปกติไม่ใช่คนชอบเล่นเกมส์   แต่เมื่อจำเป็นต้องอยู่กับเด็ก ๆ ดังนั้นจึงได้สรรหาเกมส์มาให้เด็กเล่น  ผ่านไปเจอโปรแกรม  Flash Jigsaw Producer เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการสร้างเกมส์ Flash จากภาพเป็นเกมส์จิ๊กซอว์ โดยสามารถนำไปทำเป็นเกมส์ Online ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ โดยการนำภาพประเภท BMP, GIF หรือ JPG มาใช้ในการสร้าง  โปรแกรมนี้เป็น shareware ค่ะ เค้าให้เราเอามาลองใช้ก่อนได้  โดยจะมี เมนู  desk  ที่ถ้าหากเราต้องการใช้ก็จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อน  แต่รุ่นทดลองใช้ก็ใช้งานได้ดีเช่นกันนะคะ  ไม่เชื่อตามมาพิสูจน์กันค่ะ

 

 

สร้างเกมส์จิ๊กซอว์ด้วยตนเอง

 

 

หลังการติดตั้งโปรแกรม Flash jigsaw producer เสร็จเรียบร้อยเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้น มาจะปรากฏหน้าตาโปรแกรมดังรูปด้านบน เมนูไม่มากไม่มายเลย ลองมาดูที่เมนูแรกค่ะ

 

เมนู  Option

 

 สร้างเกมส์จิ๊กซอว์ด้วยตนเอง

 

1. Flash  sizes   เมนูนี้ให้เราปรับการตั้งค่าขนาดของไฟล์แฟลช ที่จะแสดงผล

Fiash Sizes = ขนาดของจิ๊กซอว์ ที่ต้องการให้แสดง

Width = ความกว้างของหน้าจอแสดงผล      Height = ความสูงขอจอภาพ

Picture Sizes = ขนาดของรูปภาพที่ต้องการให้แสดง

Width = ความกว้างของรูปภาพ      Height = ความสูงของรูปภาพ

Keep Proportions = การแสดงภาพจิ๊กซอว์ ว่าต้องการขยายขนาดตามที่ ตั้งไว้หรือไม่

ถ้าต้องการให้คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเป็น clip_image003หรือถ้าต้องการขนาดเท่าเดิมตามรูปที่นำมาสร้างจิ๊กซอว์ให่เลือกเป็น clip_image004   เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม done  เพื่อยืนยันการตั้งค่า

สร้างเกมส์จิ๊กซอว์ด้วยตนเอง

 

2  เมนู  Varistions

สร้างเกมส์จิ๊กซอว์ด้วยตนเอง

 

ปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Varistions ขึ้นมา เพื่อทำการปรับแต่งรูปแบบของชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ ว่าต้องการลักษณะใด   โดยปรับแต่ง Node      และ  Boss  Size เมื่อปรับแต่งเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม  done  เพื่อยืนยัน

 

สร้างเกมส์จิ๊กซอว์ด้วยตนเอง 

3  Background Color... เพื่อปรับค่าสีของพื้นหลัง

 

สร้างเกมส์จิ๊กซอว์ด้วยตนเอง

เมื่อปรับแต่งเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม clip_image010เพื่อตกลง

สร้างเกมส์จิ๊กซอว์ด้วยตนเอง

 

เมนู  Final  effects

 

ปรับแต่ง Final effects... เพื่อเลือก effects ในส่วนของการตอบโต้แสดงความยินดีหลังจากต่อจิ๊กซอว์เสร็จ

 

สร้างเกมส์จิ๊กซอว์ด้วยตนเอง

 

ซึ่ง effect เหล่านี้ก็มีให้เลือก มากมายหลายแบบ  เลือกได้แล้วคลิ๊ก ok

 

เมนู ถัดไปคือ เมนู  Links

 

สร้างเกมส์จิ๊กซอว์ด้วยตนเอง

 

ทำการใส่ชื่อเว็บไซต์หรือเวบบล็อกที่ต้องการลิงก์ไปหา หากไม่ต้องการใส่ให้ทำการลบออกจากช่อง Target

จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม สร้างเกมส์จิ๊กซอว์ด้วยตนเองเพื่อยืนยัน

 

 

เมนู  config

1. save  configuration  คือการบันทึกการตั้งค่าต่าง ๆ ไว้เพื่อเรียกใช้งานอีกครั้ง

 

สร้างเกมส์จิ๊กซอว์ด้วยตนเอง

2. load  configuration  คือการเรียกการตั้งค่าไฟล์งานจิ๊กซอว์ที่ตั้งค่าไว้มาใช้งาน

 

สร้างเกมส์จิ๊กซอว์ด้วยตนเอง 

 

 

เมนู Output เพื่อตั้งค่าการจัดเก็บไฟล์จิ๊กซอว์ที่สร้างขึ้น

 

สร้างเกมส์จิ๊กซอว์ด้วยตนเอง

 

Target directory คือการระบุแหล่งจัดเก็บข้อมูลที่นำไฟล์ที่สร้างขึ้นไปเก็บไว้

Final effect name (swf) = ชื่อของจิ๊กซอว์ที่สร้างขึ้นเป็นไฟล์ Flash *.swf (ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้)

Modul name (html,swf) = ชื่อของเว็บไซต์ที่โปรแกรมสร้างขึ้นให้ เป็นไฟล์ *.html (ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้) เมื่อตั้งค่าได้แล้วก็เลือก ok  ค่ะ

 

ทั้งหมดคือเมนูในการสร้างไฟล์งานจิ๊กซอว์  เอาหล่ะทีนี้เริ่มสร้างไฟล์จิ๊กซอว์เลยนะคะ 

 

 

สร้างเกมส์จิ๊กซอว์ด้วยตนเอง

เลือกไฟล์รูปภาพ  bmp ,jpg,gif มา

 

สร้างเกมส์จิ๊กซอว์ด้วยตนเอง

รูปภาพที่เราเลือกจะสร้างไฟล์งานจิ๊กซอว์จะแสดงขึ้น หลังจากนั้นให้ปรับ เลือกจำนวนชิ้นของจิ๊กซอว์ในแต่ละภาพว่าให้มีจำนวนกี่ชิ้น โดยการคลิกที่ปุ่ม สร้างเกมส์จิ๊กซอว์ด้วยตนเองและเลื่อน สร้างเกมส์จิ๊กซอว์ด้วยตนเองเพื่อตั้งตัวเลข

เลือกในส่วน Remote Control เมื่อต้องการเครื่องมือช่วยหมุนจิ๊กซอว์ที่มีลักษณะเป็น Remote Control หรือถ้าไม่ต้องการก็เลือกที่ Help in Page

ให้ ตั้ง Enable Rotation ว่าต้องการให้จัดวางจิ๊กซอว์ก่อนที่จะต่อ แบบยากหรือง่าย ถ้าต้องการแบบง่ายให้คลิกเครื่องหมายถูกออกจากช่องสี่เหลี่ยม สร้างเกมส์จิ๊กซอว์ด้วยตนเอง  ตั้งค่าเรียบร้อยกดเลือกปุ่ม สร้างเกมส์จิ๊กซอว์ด้วยตนเอง  

 

เสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้น โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Finished! ขึ้นมา เพื่อถามว่าต้องการให้แสดงจิ๊กซอว์ที่สร้างขึ้นตอนนี้ หรือไม่ ถ้าต้องการให้เลือก "Yes" ถ้ายังไม่ต้องการให้เลือก "No"

สร้างเกมส์จิ๊กซอว์ด้วยตนเอง

 

ใครสนใจคลิ๊กดาวน์โหลดไปทดลองใช้ดูค่ะ   download flash jigsaw producer

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

การสร้างแบบทดสอบด้วย wondershare quiz creator

มีโอกาสได้ทดลองใช้โปรแกรม wondershare quiz creator สร้างแบบทดสอบเพื่อวางในเวบบล็อก  โดย publish เป็นไฟล์ swf    จึงได้เขียนวิธีการสร้างแบบทดสอบขึ้นมา  คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนท่านใดที่ผ่านมา   พอจะเป็นแนวทางได้  

ขั้นตอนที่ 1

เปิดโปรแกรมมาเลือก  create new quiz

การสร้างแบบทดสอบด้วย wondershare quiz creator


หน้าต่างโปรแกรม  เรียบง่าย  ดูไม่ยุ่งยากและการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากเช่นกันค่ะ    จากภาพจะเป็นได้ว่าเราสามารถสร้างแบบทดสอบได้ถึง 9  แบบ เช่น multiple choice ,true/false ฯลฯ  อืม..ชักเริ่มน่าสนแล้วใช่ไหมหล่ะ 

ขั้นตอนที่ 2

  มาคลิ๊กที่เมนู  quiz  properties  ที่เมนูด้านบน  เพื่อปรับแต่งคุณลักษณะของแบบทดสอบที่เราจะสร้าง

การสร้างแบบทดสอบด้วย wondershare quiz creator


หัวข้อแรก  quiz information  

Quiz  title  ใส่หัวข้อของแบบทดสอบ
Author   เกี่ยวกับผู้เขียน  สามารถเพิ่มเติมได้
Introduction    ส่วนของ การแนะนำในการทำแบบทดสอบ  เพิ่มรูปได้ที่ quiz  image
participant  data collection ในส่วนนี้จะเก็บข้อมูลของผู้ทำแบบทดสอบ  หากต้องการก็ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อได้เลย

หัวข้อถัดมา  quiz  settings 

การสร้างแบบทดสอบด้วย wondershare quiz creator

ในส่วนนี้จะต้องมาตั้งค่าอัตราการสอบที่ให้ผ่าน จากรูปกำหนด pass rate 80%
time limit  จำกัดเวลาในการทดสอบหรือไม่ ตั้งค่าได้ค่ะ
randomization การสุ่มแสดงคำถามและคำตอบ
ถัดไปที่เมนู answer submission
submit  one question at a time  ให้เลือกตอบคำถามทีละข้อทีละหน้า
submit all at  once   เลือกตอบคำถามทุกข้อในหน้าเดียว
show correct answer after submission   แสดงคำตอบที่ถูกต้องทันทีที่ตอบ
allow user to review question and answer  อนุญาตให้ผู้ทำแบบทดสอบย้อนกลับไปดูคำถามและคำตอบได้หลังจากทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น
one  user is only  allowed to take the quiz  once  ผู้ทำแบบทดสอบแต่ละคนสามารถทำแบบทดสอบได้หนึ่งครั้งเท่านั้น
 การสร้างแบบทดสอบด้วย wondershare quiz creator
หัวข้อถัดมา question  properties  ในส่วนนี้ตั้งคุณสมบัติให้กับคำถาม  ตอนที่ดิฉันสร้างแบบทดสอบไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เท่าไหร่   แต่ที่แน่ ๆ คลิ๊กที่  เมนู  font  properties ค่ะ เลือกขนาด font ให้เหมาะ ทั้ง question font(รูปแบบอักษรของคำถาม) และ answer font (รูปแบบอักษรของคำตอบ) แล้วเลือก apply to all ด้วยหล่ะ จะได้ไม่ต้องมานั่งแก้ font ที่ละข้อ
feedback  จะแสดงผลหลังจากเมื่อมีการคลิ๊กเลือกคำตอบไปแล้ว ดิฉันเปลี่ยนเป็นภาษาไทยซะเรียบร้อย 

การสร้างแบบทดสอบด้วย wondershare quiz creator

หัวข้อต่อมา  quiz results 
เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จสิ้นทั้งหมด  จะแสดงผล 
when user pass หากว่าผู้ทำแบบทดสอบสอบผ่านจะแบบข้อความหรือรูปภาพแบบใด  ปรับแต่งเพิ่มได้ตามชอบใจ
when  user  false  หากว่าผู้ทำแบบทดสอบ สอบไม่ผ่าน  เพื่อน ๆ สามารถปรับแต่งข้อความต่าง ๆ ได้
quiz  statics แสดงผลของค่ะแนนในหน้าผลแบบทดสอบ
finish  button    หน้านีจะมีปุ่ม ให้ลิงค์ไปที่ page อื่น เพิ่ม url ที่ต้องการให้ลิงค์ไปได้

การสร้างแบบทดสอบด้วย wondershare quiz creator

เมนูสุดท้าย ดิฉันเองยังไม่ได้ทดลองใช้   access control   เอาไว้ตั้ง password สำหรับผู้ที่เข้าทำแบบทดสอบ และก็จำกัด โดเมนที่เข้ามาใช้งานค่ะ  
 

ขั้นตอนที่ 3 

มาเลือก template สวย ๆ กันก่อนที่จะสร้างแบบทดสอบกันเถอะ  คลิ๊กที่เมนูบาร์เลือก   player template

การสร้างแบบทดสอบด้วย wondershare quiz creator

player template  เป็น template ที่ใช้แสดงผลมีให้เลือกมากมาย  เพิ่มเสียงได้  เพิ่มสี  ลองปรับแต่งและเลือกดูนะคะ  ที่สำคัญมาดูที่นี่ค่ะ  text & lable สำหรับคนทำแบบทดสอบภาษาไทย

 การสร้างแบบทดสอบด้วย wondershare quiz creator

ตามรูปภาพนะคะ  ด้านซ้ายมือจะเป็นข้อความและปุ่ม button/message  ที่เป็นภาษาอังกฤษ  เราสามารถเปลี่ยนได้โดยแก้ไขด้านขวามือ  custom text  เปลี่ยนเป็นภาษาไทยด้านขวามือ  แล้วที่สำคัญห้ามลืมบันทึกเด็ดขาด

เอาหล่ะต่อไปขั้นตอนที่ 4

  สร้างแบบทดสอบกันเถอะ

การสร้างแบบทดสอบด้วย wondershare quiz creator
หลังจากปรับแต่งรูปแบบและ template เรียบร้อย กลับมาดับเบิ้ลคลิ๊กที่  แบบทดสอบที่ต้องการสร้าง ดิฉันเลือก multiple chocie ก็แล้วกัน   หลังจากนั้นเพิ่มคำตอบและคำตอบ  เลือกคำตอบที่ถูก (correct) ด้วย  ในการสร้างแบบทดสอบเราสามารถเพิ่มรูป  เพิ่มเสียง เพิ่มไฟล์มัลติมีเดีย  หรือแม้แต่ ลิงค์ได้ด้วยค่ะ   เพิ่มแบบทดสอบไปเรื่อย ๆ ตามแต่จะขยัน  หลังจากนั้นบันทึกผล

ขั้นตอนที่ 5

ดูการแสดงผลหลังจากสร้างแบบทดสอบ 

การสร้างแบบทดสอบด้วย wondershare quiz creator

เลือกเมนู preview เพื่อดูผลงาน

ขั้นตอนสุดท้ายเผยแพร่ผลงาน

ขั้นตอนที่ 6

 การสร้างแบบทดสอบด้วย wondershare quiz creator

เลือกเมนู  publish  เพื่อเผยแพร่ผลงานแบบทดสอบที่สร้างขึ้น  โดยสามารถเลือกเผยแพร่ในรูปแบบ QMS ,Web,cd/exe,word/excel ดิฉันเป็น blogger เพราะฉะนั้นชอบเมนูเผยแพร่แบบ web ค่ะเพราะมัน publish เป็นไฟล์ swf ซึ่งสามารถนำมาวางในเวบบล็อกได้  ดูตัวอย่างได้ที่แบบทดสอบออนไลน์ สาระวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ค่ะ
ลองผิดลองถูกเองแล้วเขียนบทความขึ้นมา  อาจจะงงไปบ้าง ต้องขออภัยด้วยค่ะ
เพื่อนท่านใดสนใจโปรแกรม  ลองดาวน์โหลด  wondershare quiz creator ไปใช้กันดูนะคะ 

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

อัพโหลดไฟล์ swf แบบฟรี ๆ ไม่ต้องสมัคร

เหตุเพราะชอบเขียนบทความและแต่งบล็อก  ดังนั้นบางครั้งก็เอาเพลงมาเปิดในบล็อก  โดยแปลง mp3 เป็นไฟล์ swf เพื่อให้สามารถนำมาตกแต่งในเวบบล็อกได้   หรือบางครั้งไปได้ video สวย ๆ มาจะเอาโชวก็ใช้วิธีแปลงไฟล์เป็น swf เพื่อให้เล่นได้รวดเร็วในบล็อกดังนั้น เมื่อสร้างไฟล์ swf ขึ้นมาก็จำเป็นต้องหา แหล่งฝากไฟล์แล้วนำ url มาวางแปะในบล็อก  ปกติเคยใช้ google site ค่ะ   แต่คราวนี้แว้บผ่านไปเจอแหล่งฝากไฟล์ swf ที่นอกจากฟรีแล้วยังไม่ต้องสมัครให้ยุ่งยาก แค่เติมชื่อแล้วอัพโหลดได้เลย

 

image

 

 

ที่นี่ก็คือ  swfcabin 

 

image

 

หลังการอัพโหลดจะมี url  ให้เอาไปใช้งานได้เลย  ส่ง url ให้เพื่อน ๆ เปิดดูก็ได้    ใครยังหาแหล่งฝากไฟล์ swf ไม่ได้ทดลองเข้าไปใช้บริการกันดูนะคะ

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

แว้บไป !พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์

เป็นคนสุรินทร์โดยแท้  แต่ก็ไม่เคยได้แวะไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์   มาปีนี้ได้แว้บไป  กลับออกมาพร้อมรอยยิ้ม    

 

 

ทวารบาลที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่จังหวัดสุุรินทร์

 

 

ดูเผิน ๆ ก็อาจจะเหมือนว่าไม่มีอะไร   แต่ที่นี่สร้างความประทับใจให้กับคนสุรินทร์อย่างดิฉัน  ที่แทบจะไม่รู้จักรากเหง้าของตนเอง       พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีทั้งประวัติความเป็นมา  โบราณวัตถุ   เล่าเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดสุรินทร์ได้เป็นอย่างดี

 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์

 

 

แอบประทับใจหุ่นขี้ผึ้งที่แสดงประเพณีการแต่งงานบนบ้าน แบบทรงโบราณ   และเพลงกันตรึมที่ฟังที่ไร อยากจะยกมือยกแขนยกขาขึ้นร่่ายรำตามจังหวะเสียจริง     

 

หุ่นขี้ผึ้งแสดงประเพณีการแต่งงานจำลอง

 

เป็นเรื่องจริงที่ว่าเวลามันมักจะผ่านไปโดยไม่เคยรอใคร   อดีตมีไว้ให้เรียนรู้ และนำมาปรับใช้   พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บอดีตที่น่าศึกษาไว้มากมาย  เมื่อเข้ามาแล้วมิได้ทำให้เวลาในช่วงชีวิตเสียไปเปล่า ๆ เลย